Andanar compleix rigorosament amb la legislació vigent, tot el

personal assignat a un operatiu de calamarsa compta amb:

• Assegurança de Responsabilitat Civil.
• Llei general de Seguretat Social.
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.
• Estatut dels Treballadors.

És molt important prendre consciència sobre els riscos que s’assumeixen en la subcontracta d’empreses o autònoms que *no* compleixen amb els requisits legals, sobretot en matèria d’obligacions laborals.

CONTACTE

Andanar Europe S.L - Una jove empresa amb provada experiència al servei de
l'automòbil.

info@andanar.com

Seu empresarial

Carrer de Nill Fabra 34- 2ºB

(08012) Barcelona, España

Mov:+34 645 500 227

+34 655 851 770

Fijo: +34 932 374 241